“Deals of the Day” sears.com: Giá cả máy vi tính loại laptop hiệu Toshiba với màn hình LED-backlit coi phim HD trong Thứ Sáu ngày 7 tháng 11 năm 2014


$249.99 + FREE Shipping/Store Pickup + Tax: Toshiba 15.6″ 4GB Memory 500 GB Hard Drive Satellite Laptop (Item # 00348324000P Model # C55B5296)

http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_00342399000P

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *