“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Panasonic loại 120 Hz & 40 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Sáu ngày 7 tháng 11 năm 2014


$379.99 + Free Shipping + Tax: Panasonic – 40″ Class (39-1/2″ Diag.) – LED – 1080p – 120Hz – Smart – HDTV (Model: TC-40AS520U SKU: 7332012)

http://www.bestbuy.com/site/panasonic-40-class-39-1-2-diag–led-1080p-120hz-smart-hdtv/7332012.p?id=1219265948984&skuId=7332012

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *