“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Hisense loại 60 Hz & 40 inches coi phim HD trong Thứ Năm ngày 30 tháng 10 năm 2014


$229.99 + Free Shipping + Tax: Hisense – 40″ Class (40″ Diag.) – LED – 1080p – 60Hz – HDTV (Model: 40H3 SKU: 6487107)

http://www.bestbuy.com/site/hisense-40-class-40-diag–led-1080p-60hz-hdtv/6487107.p?id=1219220963579&skuId=6487107

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *