“Deal of the Day” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu RCA loại 32 inches, DVD & ROKU coi phim 720p HD trong Thứ Năm ngày 25 tháng 9 năm 2014


$267.30 + Free Shipping + Tax: RCA LRK32G30RQD 32″ 720p 60Hz LED HDTV/DVD Combo with ROKU Streaming

http://www.walmart.com/ip/RCA-LRK32G30RQD-32-720p-60Hz-LED-HDTV-DVD-Combo-with-ROKU-Streaming/34890811

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *