“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu RCA loại 60 Hz, DVD Combo & 40 inches coi phim HD trong Thứ Năm ngày 25 tháng 9 năm 2014


$279.99 + Free Shipping + Tax: RCA – 40″ Class (40″ Diag.) – LED – 1080p – 60Hz – HDTV DVD Combo (Model: LED40G45RQD SKU: 7385004)

http://www.bestbuy.com/site/rca-40-class-40-diag–led-1080p-60hz-hdtv-dvd-combo/7385004.p?id=1219268393429&skuId=7385004

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *