“Deal of the Day” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu RCA loại 19 inches coi phim 720p HD trong Thứ Tư ngày 24 tháng 9 năm 2014


$109 + Free Shipping + Tax:RCA 19″ Class LED-LCD 720p 60Hz HDTV, (1.8″ ultra-slim) LED19B30RQ

http://www.walmart.com/ip/RCA-19-Class-LED-LCD-720p-60Hz-HDTV-1.8-ultra-slim-LED19B30RQ/20628109

——————————— old sale price —————————-

“Deal of the Day” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu RCA loại 19 inches coi phim 720p HD trong Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2014

$99 + Free Shipping + Tax: RCA 19″ Class LED-LCD 720p 60Hz HDTV, (1.8″ ultra-slim) LED19B30RQ

http://www.walmart.com/ip/RCA-19-Class-LED-LCD-720p-60Hz-HDTV-1.8-ultra-slim-LED19B30RQ/20628109

——————————— old sale price —————————-

“Deal of the Day” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu RCA loại 19 inches coi phim 720p HD trong Thứ Ba ngày 21 tháng 1 năm 2014

$99 + Free Shipping + Tax: RCA 19″ Class LED-LCD 720p 60Hz HDTV, (1.8″ ultra-slim) LED19B30RQ

http://www.walmart.com/ip/RCA-19-Class-LED-LCD-720p-60Hz-HDTV-1.8-ultra-slim-LED19B30RQ/20628109

—————————– old sale price ———————————

“Deal of the Day” walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu RCA loại 19 inches coi phim 720p HD trong Thứ Ba ngày 24 tháng 12 năm 2013

$109 + Free Shipping + Tax: RCA 19″ Class LED-LCD 720p 60Hz HDTV, (1.8″ ultra-slim) LED19B30RQ

http://www.walmart.com/ip/RCA-19-Class-LED-LCD-720p-60Hz-HDTV-1.8-ultra-slim-LED19B30RQ/20628109

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *