“Computers Woot” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại desktop coi phim HD trong Thứ Ba ngày 23 tháng 9 năm 2014


$379.99 + Free Shipping + Tax: HP Pavilion 500-214 Desktop, AMD A8-6500 Quad-Core 3.5GHz, 8GB DDR3, 2TB SATA, 802.11n, Win8.1

http://computers.woot.com/offers/hp-pavilion-quad-core-desktop-w-2tb-hd?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *