“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Samsung quay phim 1080p HD trong Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014


$129.99: Samsung WB350FBPWC 16.3MP Digital Camera with 21x Optical Zoom, 3.0″ TFT LCD TS, 1080p HD, Wi-Fi (Factory Reconditioned)

http://electronics.woot.com/offers/16-3mp-wi-fi-digital-camera-w-21x-opt-3?ref=cnt_wp_0_2

——————————– old sale price ———————————
“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Samsung quay phim 1080p HD trong Thứ Bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2013

“Tech Woot” woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Samsung quay phim 1080p HD trong Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2013

$279.99: Samsung EV-NX1000BABUS 20.3MP Wi-Fi Digital Camera with 20-50mm Lens & 8GB SDHC Memory Card

http://www.woot.com/offers/samsung-20-3mp-wi-fi-digital-camera-16

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *