• Wed. Sep 15th, 2021

VietHD.com

My WordPress Blog information about HD in Vietnamese

“One Day, One Deal” from woot.com: Giá cả máy ảnh hiệu Kodak quay phim 720p HD trong ngày thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2012

ByadminHD

Feb 28, 2012 ,


http://woot.com

$69.99 + $5 shipping: 1 Kodak M583 14MP, 720p, 8x Schneider-KREUZNACH 28mm Wide Angle, 3” LCD, Li-ion, SDHC

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Leave a Reply